obowiązki motocyklisty

Temat na forum 'Literatura' rozpoczęty przez ALex, Kwiecień 28, 2011.

 1. ALex

  ALex Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Styczeń 15, 2011
  Posty:
  115
  Browary:
  0
  Miasto:
  Essex
  Motocykl:
  HONDA CBF1000, Kawasaki z 750r, zx10r
  dla pocz?tkuj?cych i nie tylko kilka rad przedstawione w artykule mo?e komu? si? przyda

  Zakres czynno?ci serwisowych, jakie powinny by? wykonywane przez motocyklist?, jest szczegó?owo okre?lony w instrukcji obs?ugi motocykla. Poni?ej przedstawiamy typowe czynno?ci, które motocykli?ci wykonuj? we w?asnym zakresie celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa jazdy motocyklem i celem spowolnienia procesu jego zu?ywania.

  Podstawowym obowi?zkiem ka?dego motocyklisty jest kontrola poziomu oleju w uk?adzie smarowania motocykla. To, w jaki sposób sprawdza? poziom oleju w okre?lonym modelu motocykla, jest opisane w instrukcji u?ytkownika. Je?eli nie posiadamy instrukcji u?ytkownika, to mo?emy poszuka? stosownych informacji w serwisie lub w internecie. Je?eli zarówno serwisy, jak i internet, milcz? na temat sposobu badania poziomu oleju w naszym motocyklu, to mo?emy skorzysta? z pomocy innych u?ytkowników, na przyk?ad za po?rednictwem grupy dyskusyjnej pl.rec.motocykle. Zazwyczaj poziom oleju okre?la si? poprzez odpowiednie okienko w obudowie silnia (na przyk?ad, Yamaha FZR) lub przez bagnet, zintegrowany z korkiem oleju (na przyk?ad, Suzuki GS 500 - przy odczytywaniu poziomu oleju w tym motocyklu nale?y równie? zadba? o to, aby w trakcie pomiaru korek nie by? wkr?cany, a jedynie na?o?ony na gwint; odczyt przy kr?conym korku b?dzie b??dny).

  W silnikach z mokr? misk? olejow? (bez wydzielonego zbiornika oleju) poziom oleju sprawdzamy najcz??ciej przy wy??czonym silniku. Je?eli z jaki? wzgl?dów sprawdzamy poziom oleju po zako?czeniu jazdy motocyklem, to zazwyczaj powinni?my zaczeka? 20 minut, a? olej z górnych cz??ci silnika (g?owicy i kana?ów olejowych) ?cieknie w dó? do miski olejowej. Jednak szczegó?owe warunki, w jakich powinien by? prowadzony odczyt poziomu oleju, s? zawsze opisane w instrukcji motocykla. Wiele motocykli, takich jak Harley Davidson, Yamaha XT, motocykle terenowe, maj? wydzielone zbiorniki oleju, a instrukcja obs?ugi tych motocykli okre?la szczegó?owo, jaki poziom oleju powinien by? przy zimnym i przy gor?cym silniku.

  Je?eli stwierdzimy, ?e poziom oleju jest zbyt niski, to powinni?my uzupe?ni? braki. Przy uzupe?nianiu braków najlepiej jest u?ywa? oleju identycznego jak ten, znajduj?cy si? w silniku. Je?eli nie wiemy, jaki dok?adnie olej znajduje si? w silniku naszego motocykla, to powinni?my przynajmniej wiedzie?, czy jest to olej syntetyczny, czy niesyntetyczny, jakie s? jego parametry lepko?ciowe oraz do jakiej temperatury pracy silnika zosta? on zaprojektowany. Je?eli nie posiadamy oleju o identycznych parametrach, to jego poziom w silniku mo?emy uzupe?ni? olejem o lepszych parametrach, na przyk?ad o ni?szej lepko?ci.

  W wielu motocyklach ten sam olej smaruje silnik, sprz?g?o i skrzyni? biegów. Wymiana oleju jest czynno?ci?, któr? nale?y wykonywa? regularnie we wskazanych przez producenta okresach. W szczególno?ci, je?eli spalimy sprz?g?o, czyli zw?glimy ok?adziny, powoduj?c ?lizganie si? sprz?g?a, to olej w silniku bezwarunkowo nadaje si? do wymiany. Aby ograniczy? koszty naprawy, mo?emy si? pokusi? o samodzieln? wymian? starego oleju na nowy. Wymieniaj?c olej, powinni?my równie? wymieni? filtr oleju (chocia? zdarzaj? si? sytuacje, w których producent zaleca wymian? filtra przy co drugiej wymianie oleju).

  Drugim wa?nym obowi?zkiem jest smarowanie ?a?cucha. ?a?cuch nigdy nie mo?e by? czysty, ?wiec?cy, pozbawiony smaru. Ogniwa ?a?cucha zawsze musz? by? pokryte warstw? smaru. ?a?cuch smarujemy, gdy jest w ruchu, czyli przy powoli kr?c?cym si? tylnym kole. Najlepiej jest to robi? w motocyklu ustawionym na centralnym podnó?ku i przy w??czonym pierwszym biegu. W trakcie nak?adania smaru powinni?my za?o?y? r?kawice ochronne i uwa?a?, aby pod ?a?cuch nie dosta?y si? nasze palce. Kategorycznie powinni?my unika? sytuacji, w których smarujemy ?a?cuch, jad?c powoli na motocyklu. Siedz?c na motocyklu nie mamy dostatecznej precyzji ruchu i bardzo ?atwo mo?emy straci? palce. Je?eli nasz motocykl nie posiada centralnego podnó?ka, to awaryjnie mo?emy pos?u?y? si? lewarkiem hydraulicznym, który podk?adamy pod prawe rami? tylnego wahacza. Unosimy tylnego ko?o na lewarku tak, aby oderwa?o si? od ziemi, i przy kole powoli kr?c?cym si? na wolnych obrotach biegu pierwszego smarujemy ?a?cuch. Je?eli ko?o kr?ci si? powoli, to nawet je?eli motocykl spadnie z lewarka, nie powinien przejecha? daleko i nie powinien wyrz?dzi? wielkich szkód.

  Najwygodniejsze w u?yciu i najskuteczniejsze s? smary w aerozolu, zawieraj?ce rozpuszczalnik. Smary takie natychmiast po aplikacji s? bardzo rzadkie i bez problemów wnikaj? we wszystkie zakamarki ?a?cucha, w tym tulejki i rolki. Po zaaplikowaniu smaru na ?a?cuch nie nale?y zapomnie? o odczekaniu kilkunastu minut, dopóki rozpuszczalnik nie odparuje. Je?eli ruszymy motocyklem natychmiast po na?o?eniu samaru na ?a?cuch, ca?y smar zostanie zrzucony z ?a?cucha pod wp?ywem si?y bezw?adno?ci. Smar z rozpuszczalnikiem jest rzadki i nie utrzyma si? na ?a?cuchu, gdy ten b?dzie dynamicznie przesuwa? si? po ko?ach z?batych. Po kilkunastu minutach rozpuszczalnik odparuje, a smar trwale przylgnie do powierzchni ?a?cucha.

  Przy smarowaniu ?a?cucha warto pami?ta? o tym, ?e inne rodzaje smarów stosujemy do ?a?cuchów zwyk?ych, a inne do ?a?cuchów o-ring’owych, w których uszczelki zabezpieczaj? rolki i sworznie przed wod? i brudem. Ró?ne smary stosuje si? równie? do u?ytku w ruchu ulicznym, a inne do jazdy w terenie. W tym drugim przypadku nale?y stosowa? smary, do których nie b?d? przylepia?y si? ziarenka piasku, tworz?c w ten sposób past? ?ciern?. Je?eli nie mamy smaru, którym mogliby?my zabezpieczy? ?a?cuch motocykla enduro, to mniejsze szkody mo?e przynie?? rezygnacja ze smarowania ?a?cucha, ni? posmarowanie go smarem absorbuj?cym piasek i kurz.

  Smaruj?c ?a?cuch mo?emy równie? konserwowa? nap?dowe paski z?bate. S?u?? do tego oparte na talku ?rodki, którymi posypuje si? paski po deszczu. Najpierw osuszamy pasek, na przyk?ad suszark? do w?osów, a nast?pnie posypujemy talkiem po to, aby pasek nie piszcza? podczas jazdy. Zabieg ten warto stosowa? w motocyklach Harley Davidson, Suzuki Savage, Kawasaki GPZ 350, BMW Scarver, nap?dzanych paskami z?batymi.

  Samodzielnie i regularnie powinni?my sprawdza? ci?nienie w ogumieniu i poziom elektrolitu w akumulatorze (akumulatora powinni?my szuka? zazwyczaj pod siedzeniem). Przy sprawdzaniu poziomu ci?nienia w ogumieniu powinni?my wzi?? pod uwag? rodzaj motocykla, typ ogumienia i to, czy zamierzamy jecha? sami czy z pasa?erem. Dok?adnych informacji na temat wymaganego poziomu ci?nienie w oponach powinni?my szuka? w instrukcji motocykla. Jednak w wielu modelach taka informacja jest umieszczana bezpo?rednio na motocyklu, na przyk?ad, w postaci naklejki pod kanap? lub na wahaczu.

  Je?d??c motocyklem w terenie powinni?my regularnie sprawdza? filtr powietrza, który w warunkach terenowych bardzo szybko ulega zanieczyszczeniu. Warto te? regularnie kontrolowa? poziom p?ynu w ch?odnicy (p?yn ch?odniczy wymienia si? regularnie, zazwyczaj co dwa lata). Celowo u?ywamy s?owa „p?yn ch?odniczy”, gdy? do ch?odzenia silnika lepiej jest stosowa? nie wod?, lecz specjalnie produkowane w tym celu p?yny. Nie chodzi tylko o to, aby w zimie woda nie zamarz?a w ch?odnicy, powoduj?c jej rozsadzenie, lecz równie? o w?a?ciwo?ci smaruj?ce p?ynu ch?odniczego, który smaruje wyst?puj?ce w wielu motocyklach pompy wodne w uk?adzie ch?odzenia. P?yn myje równie? silnik od ?rodka, zapobiegaj?c odk?adaniu si? nadmiaru kamienia kot?owego i innych osadów (zjawisko to mo?emy zaobserwowa? w czajniku). Silnik ch?odzony p?ynem jest w mniejszym stopniu nara?ony na korozj?, a wy?szy poziom wrzenia p?ynu ch?odniczego jest dodatkowym zabezpieczeniem przed nieoczekiwanym postojem si? w k??bach dymu z ch?odnicy. Dlatego wod? w uk?adzie ch?odniczym mo?na stosowa? wy??cznie w sytuacjach awaryjnych, kiedy z jaki? wzgl?dów p?yn z ch?odnicy wycieknie, a my nie mamy mo?liwo?ci zast?pienia go nowym.

  W uk?adzie hamulcowym powinni?my regularnie sprawdza? poziom zu?ycia tarczy, klocków i p?ynu hamulcowego. Zbyt niski poziom p?ynu hamulcowego mo?e ?wiadczy? o zu?yciu klocków. Poziom p?ynu mo?emy odczyta? przez szklane okienko, ulokowane zazwyczaj w motocyklach w?oskich i japo?skich w pompie hamulcowej. Im wi?kszy p?cherzyk powietrza w okienku, tym bardziej zu?yte s? klocki hamulcowe. Je?eli poziom p?ynu hamulcowego jest niski pomimo wymiany klocków hamulcowych na nowe, to prawdopodobnie mamy do czynienia z wyciekami w uk?adzie hamulcowym. Konieczne jest wtedy dok?adne przejrzenie ca?ego uk?adu hamulcowego celem zlokalizowania wycieków, a nast?pnie po wyeliminowaniu tych wycieków (poprzez nie napraw?, lecz wymian? elementów) uzupe?nienie p?ynu hamulcowego. Sam p?yn hamulcowy jest ma w?a?ciwo?ci higroskopijne i ?atwo ch?onie wod?. Dlatego raz na dwa lub trzy lata podlega on okresowej wymianie tak, aby jego parametry korespondowa?y z trudnymi warunkami temperaturowymi, w jakich pracuje uk?ad hamulcowy. P?yn hamulcowy z wysokim poziomem rozpuszczonej w nim wody ma wy?szy próg zamarzania i ni?szy próg wrzenia. Staje si? on równie? bardziej ?ci?liwy, przez co spada bezpiecze?stwo jazdy motocyklem. P?yn wymieniamy zawsze na taki, jaki sugeruje producent motocykla, lub lepszy.

  Do?wiadczeni motocykli?ci, wykorzystuj?cy mo?liwo?ci motocykli do granic mo?liwo?ci, mog? si? pokusi? o regulacj? zawieszenia. Wi?kszo?? motocykli ma regulowane amortyzatory przednie i elementy zawieszenia tylnego. Reguluje si? nie tylko twardo?? zawieszenia, czyli napi?cie wst?pne spr??yny, lecz tak?e si?? t?umienia przy dobiciu zawieszenia i si?? t?umienia przy jego odbiciu. Wi?kszo?? motocyklistów nie potrafi jednak przeprowadza? takiej regulacji i z powodzeniem je?dzi, nie wiedz?c nawet, jak zestrojone jest zawieszenie ich motocykli.
   
 2. yaro

  yaro Guest

  napewno ciekawe i potrzebne ale przeczytam jak bede mia? wiecej czasu :p
   
 3. piotroek

  piotroek Kierowca Kosiarki

  Dołączył:
  Wrzesień 24, 2010
  Posty:
  51
  Browary:
  0
  Miasto:
  Bristol
  Motocykl:
  HONDA CB 600 FA-8
 4. Anarch

  Anarch Nabywca Suszarki

  Dołączył:
  Maj 4, 2010
  Posty:
  3
  Browary:
  0
  Miasto:
  Bristol
  Motocykl:
  FZS 600 / CZ 350
  Czy autor w?tku dobrze si? czuje ?
  ?a?cuch 'powinno' smarowa? si? na pierwszym biegu - poj*ba?o ci? ? a oddasz ludziom palce jak im upier*oli ????
  Poszukaj na internecie zdj?? i historii ludzi którzy szli za takimi radami.
   
 5. Kubson

  Kubson Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Styczeń 30, 2011
  Posty:
  414
  Browary:
  1
  Miasto:
  Wolverhampton / West Midlands
  Motocykl:
  RC8R
  "Je?eli ko?o kr?ci si? powoli, to nawet je?eli motocykl spadnie z lewarka, nie powinien przejecha? daleko i nie powinien wyrz?dzi? wielkich szkód."
  ehehe dobre, dobre
  To tak jak kolega wy?ej napisa? z tymi palcami, 'nawet je?li upierdoli ci palce, to tylko w jednej r?ce'....
   
 6. Mr.Honda

  Mr.Honda Szalony Wulkanizator

  Dołączył:
  Kwiecień 12, 2010
  Posty:
  1119
  Browary:
  0
  Miasto:
  NorthWest
  Motocykl:
  Fajne...
  ::D Widze ze dobrze ze nei czytalem calego :). Moze lepiej bedzie jak kazdy zostanie przy swoich metodach i OBOWIAZKACH ;].
   
 7. dartforder

  dartforder Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Lipiec 8, 2008
  Posty:
  199
  Browary:
  13
  Miasto:
  Northwich
  Motocykl:
  Z1000
  "Kategorycznie powinni?my unika? sytuacji, w których smarujemy ?a?cuch, jad?c powoli na motocyklu. Siedz?c na motocyklu nie mamy dostatecznej precyzji ruchu i bardzo ?atwo mo?emy straci? palce"-ciekawe czy ktos probowal tej metody :D
   
 8. GUCIUSID

  GUCIUSID Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Maj 8, 2011
  Posty:
  437
  Browary:
  5
  Miasto:
  BIRMINGHAM
  Motocykl:
  KOMAR,ROMET, OGAR,SIMSON, JAWA, CZ, GSF 600, H-D EVO, BANDIT, WILD STAR, NO I DNEPER kiedys...
  no tak kolega tyle pisal ze albo nikt nie czyta albo czyta i i tak go opierdala ze bzdury :pisarz:
  ja tam szanuje swoje paluchy ( przydaja sie do wciskania sprzegla lub by podrapac sie po dupie )
   
 9. basior

  basior Kat Komarków

  Dołączył:
  Marzec 22, 2011
  Posty:
  2224
  Browary:
  564
  Miasto:
  Hinckley a.k.a. shithole
  Motocykl:
  skradziony
  Oto jak si? ko?czy co prawda nie smarowanie, ale czyszczenie szmatk? ?a?cucha na w??czonym biegu.
  1.jpg
  Powodzenia.
   
 10. Mr.Honda

  Mr.Honda Szalony Wulkanizator

  Dołączył:
  Kwiecień 12, 2010
  Posty:
  1119
  Browary:
  0
  Miasto:
  NorthWest
  Motocykl:
  Fajne...
  Nice ;];];];];];]
   
 11. Seba707

  Seba707 Guest

  Co tak jedziecie po chlopie jak po Rudej Dziwce ja oe lat smaruje lanie na jedyneczce stawiajac moto na centralce. Chyba ze Wy smarujecie te lancuchy palcami doslownie i do tego towotem no to racja moze sie stac tragedia . Yaro jak zwykle tyle ciekawej wiedzy wprowadzil w watek ze sie chyba zachwyce tekstem kolegi naszego puki jeszcze nie pozamiatany.
   
 12. Mr.Honda

  Mr.Honda Szalony Wulkanizator

  Dołączył:
  Kwiecień 12, 2010
  Posty:
  1119
  Browary:
  0
  Miasto:
  NorthWest
  Motocykl:
  Fajne...
  Co kraj to obyczaj... ja stawiam na tylnim paddock standzie, neutralny bieg i jazda. Co za roznica czy zakrecisz kolem reka czy na jedynce maneta.
   
 13. Adee

  Adee Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Styczeń 28, 2011
  Posty:
  436
  Browary:
  45
  Miasto:
  Bournemouth
  Motocykl:
  Suzi GSR 600 "el Diablo" & Suzi GSF 600 "el Bandito"
  :lol::]:D:lol::]:D:lol::]:D:lol::]:D:lol::]:D:lol::]:D:lol::]:D

  Ob??d! Po prostu ob??d!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kole?, który to napisa?, chyba nigdy nawet nie serwisowa? hulajnogi!!!!
  "Smarowanie ?a?cucha: Najlepiej jest to robi? w motocyklu ustawionym na centralnym podnó?ku i przy w??czonym pierwszym biegu"

  To jest hit!!!!

  "nawet je?eli motocykl spadnie z lewarka, nie powinien przejecha? daleko i nie powinien wyrz?dzi? wielkich szkód."
   
 14. PRETTYPAULA

  PRETTYPAULA Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Maj 18, 2011
  Posty:
  412
  Browary:
  0
  Miasto:
  TOTTENHAM
  Motocykl:
  Yamaha yzf r125
  I tak przez pold godziny czytaj litanie ::D

  Moze strescisz nam w bullet points :)
   

Poleć forum

 • O nas

  PolishBikers.com jest internetowym forum skupiającym Polskich Motocyklistów w Wielkiej Brytanii. Istniejemy od 2008 roku i dbamy o to aby nasza strona była przydatnym narzędziem dla motocyklistów do komunikacji, organizowania wyjazdów/zlotów, dzielenia się wiedza na temat zagadnień motocyklowych oraz miejscem do szukania cennych i zarazem przydatnych informacji.
 • Kontakt z Nami

 • Postaw nam browara!

  Administracja ciężko pracuje nad utrzymaniem strony w jak najlepszej formie. Jeżeli doceniasz to co tutaj robimy dla was,możesz postawić nam browara! Dziękujemy i bardzo doceniamy wszystkie dotacje!