Ojciec Kotleta - rasowy cafe racer

Temat na forum 'Rozmowy Motocyklowe' rozpoczęty przez FreeMonk, Czerwiec 28, 2008.

 1. FreeMonk

  FreeMonk Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Maj 3, 2008
  Posty:
  138
  Browary:
  1
  Ojciec, jak pieszczotliwie nazywa swoje dzie?o Kotlet, jest pierwszym w Polsce motocyklem, który powsta? przy sporym udziale zagranicznego wsparcia.

  S? takie motocykle, które cenimy za w?asno?ci u?ytkowe, osi?gi czy wygod?. S? te? takie, które s? przede wszystkim prób? realizacji marze? i wizji swoich twórców, dla których seryjny motocykl mo?e stanowi? jedynie baz? wyj?ciow? do realizacji wariacji na temat motocykla idealnego.

  Jednym z twórców tego typu motocyklowych zjawisk jest Pawe? K., w ?rodowisku znany tak?e jako Doktor Kotlet. Jego motocyklowa klinik? o wszystko mówi?cej nazwie PJP, opu?ci?o ju? niejedno cudo konstruktorsko-designerskie, zdobywaj?c uznanie nie tylko w?ród krajowych znawców tematu.

  Ludzie z firmy Heidemann doceniaj?c kunszt w?a?ciciela firmy PJP, skontaktowali dr. Kotleta z niemieck? firm? Lucas TRW. Tak narodzi? si? wspólny projekt, którego owocem sta? si? motocykl demonstruj?cy mo?liwo?ci obu tych firm.

  Kotlet jest wielkim entuzjast? i piewc? pot?gi legendarnych silników Suzuki, popularnie zwanymi olejakami. Dlatego te? i tym razem za baz? do budowy pos?u?y? niezwykle mocny GSX-R 1100 z 1991 roku. Z racji nominalnie wysokiej mocy generowanej przez czterocylindrowy piec Suzuki nie zdecydowano si? na dodatkowy tuning, poprzestaj?c na wymianie uk?adu wydechowego. Tutaj postawiono na kombinacj? kolektorów wydechowych Termignoni i produkowanego przez PJP t?umika JetPack. Umieszczona pod motocyklem puszka t?umika o czterech wylotach spalin nie tylko ?wietnie wygl?da, ale te? doskonale brzmi.

  Firma Lucas TRW specjalizuje si? w uk?adach hamulcowych i materia?ach ciernych. Aby wyj?? naprzeciwko oczekiwaniom niemieckiej firmy, Kotlet zamontowa? w swoim motocyklu tarcze hamulcowe Alien Disc RAC. Ciekawostk? jest, ?e Lucas TRW nie mia?a w swojej ofercie tarcz do starego GSX-R. Za namow? Kotleta TRW nie tylko wykona?a zestaw takich tarcz dla Ojca, ale te? wprowadzi?a je do swojej oferty. Co ich przekona?o? Kotlet zasygnalizowa? ludziom z TRW, ?e cho? ostatni GSX-R 1100 opu?ci? bramy fabryki w 1998 roku, to jest to model, który nadal liczy si? na rynku, nie tylko motocykli u?ywanych, ale te? niezwykle cz?sto stanowi doskona?? baz? do przeróbek dla wielu motocyklowych tunerów. Lucas TRW ma teraz takie tarcze w swojej ofercie i ciesz? si? one du?ym wzi?ciem.

  Na pozór koncepcja tego motocykla by?a niezwykle prosta. Ma by? to rasowy cafe racer utrzymany jednak w nowoczesnym stylu. Ale jak zamkn?? angielskiego ducha lat 60. w japo?skim potworze z lat 90.? A jeszcze zrobi? to w taki sposób, aby nikt nie mia? z?udze?, ?e motocykl jest jak najbardziej wspó?czesny? Nie bez znaczeni s? materia?y, jakich u?yto do budowy. Przedni b?otnik oraz ca?y zadupek wykonano z karbonu. Aby utrzyma? lini? cafe racera, Kotlet zrezygnowa? z górnej kierownicy, typowej dla streetfighterów i zamontowa? sportowe clip-ony Lucasa. Z tej firmy pochodz? tak?e radialne pompy sprz?g?a i przedniego hamulca. Wszelkie przewody zamieniono oczywi?cie na stalowy oplot. Dla poprawienia sprawno?ci hamowania zamontowano sze?ciot?oczkowe zaciski hamulcowe Tokico. Przednie lagi s? dzie?em firmy Paolo Tarocci. Powleczono je warstw? azotku tytanu, st?d ich z?oty kolor. Dla poprawy prowadzenie motocykla w ich wn?trzu zamontowano progresywne spr??yny Wilbersa. Dla u?atwienia prawid?owego ustawienia zawieszenia na ko?cach lag zamontowano tzw. szybk? regulacj? napi?cia wst?pnego spr??yn.

  Do o?wietlenia drogi s?u?y stworzone specjalnie do tego motocykla ?wiat?o bi-xenonowe. Ka?dy, kto interesuje si? t? technik? o?wietlenia, wie, jak trudno tego typu lamp? zamontowa? w motocyklu. Nie tylko chodzi o miniaturyzacj?, ale te? wstrz?sy na jakie nara?one jest ?ród?o ?wiat?a. Tu reflektor dzia?a bez zarzutu. Co ciekawe, nie zastosowano tu kombinacji klasycznej ?arówki i technologii ksenonowej. Zarówno ?wiat?o d?ugie, jak i krótkie obs?ugiwane s? tym samym palnikiem. Po prze??czeniu na d?ugie w lampie podnoszona jest przes?ona, która uwalnia pe?n? smug? ?wiat?a. Wszystko obs?ugiwane jest oczywi?cie elektrycznymi prze??cznikami na kierownicy i dzia?a b?yskawicznie.

  W Ojcu zastosowano zegar Koso GP. Jest on kombinacj? ciek?okrystalicznego wy?wietlacza pr?dko?ci i analogowego obrotomierza. Dostarcza wszelkich niezb?dnych informacji w kompaktowej formie. Poza tym jest bardzo schludny, a jego monta? w motocyklu przy odrobinie wprawy okazuje si? bezproblemowy.

  O klasie tego motocykla stanowi nie tylko perfekcyjne wykonanie najmniejszych nawet detali, ale te? dobór kolorów. Niejednego twórc? kusi?oby pomalowanie takiego motocykla na agresywn? czerwie? czy jadowit? ?ó??. W motocyklu dr. Kotleta dobór kolorów jest niezwykle stonowany. I bardzo dobrze. Bo i bez krzykliwych kolorów motocykl zachwyca, a zestawienie czerni, szaro?ci i z?ota nadaje mu ponadczasowej szlachetno?ci. Có?, z?oto i czer? s? zawsze w modzie.

  Po zako?czeniu budowy poczciwemu GSX-R uby?o ponad 20 kg. To bardzo pozytywnie wp?yn??o na por?czno?? i - cho? nie ingerowano praktycznie w silnik, tak?e osi?gi motocykla. Za pewne prowadzenie odpowiadaj? tak?e opony Dunlop Qualifer. Pozycja za kierownic? nie jest kompromisem. Je?li nie lubimy sportowych maszyn, nie mamy czego szuka? za sterami Technoracera. To rasowa maszyna, która lubi brutalne traktowanie i mocn? r?k?. Na pewno nie jest po pojazd dla pocz?tkuj?cych. Pot??na si?a olejaka nie tylko zaskarbi?a sobie rzesze fanów na ca?ym ?wiecie, ale te? wci?? doceniana jest przez wielu fanów streetfighterów. Nie ma si? czemu dziwi?. To niesamowita, pancerna jednostka.

  1100 ccm sprawia, ?e nie ma tu miejsca na zastanawianie si?. Motocykl gotów jest wystrzeli? do przodu niezale?nie od tego, z jak? aktualnie pr?dko?ci? obrotow? kr?ci si? wa? korbowy. Spontaniczne reakcje na gaz przy ni?szej masie sprawia, ?e jazdy na tym motocyklu nie sposób jest porówna? ze standardowym "olejakiem" 1100. To w?a?nie obni?enie masy tego motocykla mia?o tak du?y wp?yw na popraw? prowadzenia wzgl?dem pierwowzoru. Szczególnie odczuwalne jest to przy szybkich prze?o?eniach motocykla z zakr?tu w zakr?t. Sze?ciot?oczkowe zaciski skutecznie wgryzaj? si? w nowe tarcze, gwarantuj?c bardzo dobre opó?nienia. GSX-R 1100 charakteryzowa? si? bardzo d?ugim wahaczem. Ma to wp?yw nie tylko na stabilno?? jazdy przy wysokich pr?dko?ciach, ale jest te? istotne przy pora?aj?cych - nawet jak na dzisiejsze standardy - przyspieszeniach. Dzi?ki tak d?ugiemu wahaczowi motocykl nie wierzga przy starcie, a kierowca mo?e uzyska? lepsze przyspieszenia, gdy? nie musi skupia? si? na utrzymaniu przedniego ko?a przy ziemi. Jazda na jednym kole w wykonaniu tego motocykla jest jak najbardziej wykonalna i nie b?dzie mia? z tym problemu nikt, kto pozna? podstawy wheellie.

  Wszyscy, którzy starali si? wkomponowa? kanap? w filigranowy zad motocykla wiedz?, ilu problemów mo?e to przysporzy?. Pojazd Kotleta jest jednoosobowy. Ale nie dlatego, ?e jego twórca lubi i?? na ?atwizn?. Zreszt?, nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywa?. Takie by?y za?o?enia.Ty? motocykla mia? by? jak najbardziej filigranowy. Kotlet tak mocno upiera? si? przy wizji lekkiego ty?u, ?e ni jak do jego koncepcji nie pasowa?a... rejestracja. Dlatego umieszczono j? na "podsufitce" zadupka. Siedzenie wykonano z mikrogumy, podatnej na formowanie i - cho? mo?e to dziwi? - bardzo wygodnej. Sam zadupek wykonano z karbonu. Co ciekawe - nie jest to zaadaptowana cz??? z innego motocykla, ale zosta?a specjalne zaprojektowana do Technoracera. W PJP mo?na zamówi? niemal wszystko w ka?dym kolorze, rozmiarze i w dodatku wykonane z dowolnych materia?ów - tu nie boj? si? wyzwa?. Dolny spoiler równie? powsta? w PJP. Harmonijnie wspó?gra z niezwykle ostr? stylistyk? t?umika Jet Pack. Innym smaczkiem jest pokrywa sprz?g?a wykonana z hartowanego szk?a. Widoczne przez ni? sprz?g?o Ojca zosta?o pomalowane w kolory Lucas TRW. Taki sporych rozmiarów wziernik znacznie podnosi atrakcyjno?? motocykla i - przede wszystkim - nie wp?ywa na osi?gi. Jedynym problemem przy tego typu rozwi?zaniu jest konieczno?? cz?stszej zmiany oleju - nie ze wzgl?du na szybsze jego zu?ycie, ale na walory estetyczne.

  Ojciec jest pokazem mo?liwo?ci konstrukcyno-designerskich warszawskiej firmy PJP i produktów niemieckiego koncernu Lucas TRW. Szefostwo zza Odry zadowolone jest z efektu prac Doktora Kotleta. Dlatego te? ju? niebawem b?dziemy mogli zobaczy? Ojca i kilka innych pojazdów wyprodukowanych w PJP w folderach reklamowych firmy Lucas TRW.  Ojciec Kotleta - rasowy cafe racer w nowoczesnym stylu
  Tekst Szymon Dziawer Zdj?cia Agencja ?widerek
  2007-06-06, ostatnia aktualizacja 2007-06-06 14:08
  Zobacz powi?kszenie
  Ojciec Doktora Kotleta - wariacja na temat motocykla idealnego
  Ojciec, jak pieszczotliwie nazywa swoje dzie?o Kotlet, jest pierwszym w Polsce motocyklem, który powsta? przy sporym udziale zagranicznego wsparcia.
  Zobacz powiekszenie
  Zbudowany od podstaw motocykl jest efektem wspó?pracy warszawskiej firmy PJP i niemieckiej Lucas TRW.
  Zobacz powiekszenie
  Zbiornik wyrównawczy gazu tylnego amortyzatora jest elementem seryjnym z GSX-R 1100.
  Zobacz powiekszenie
  Sety podnó?ków s? dzie?em Lucas TRW
  Zobacz powiekszenie
  Lusterka maj? wszechstronn? regulacj?.
  Zobacz powiekszenie
  Mo?na je nie tylko precyzyjnie ustawi?, ale te? dodatkowo rozsun?? na boki.
  Zobacz powiekszenie
  Zarówno t?umik Jet Pack...
  Zobacz powiekszenie
  jak i lampa bi-xenonowa powsta?y w PJP.
  Zobacz powiekszenie
  Za baz? do budowy pos?u?y? niezwykle mocny silnik GSX-R 1100 z 1991 roku.
  Zobacz powiekszenie
  Rejestracja pow?drowa?a na podsufitk? zadupka. Ciekawe co na to powiedz? kontrolerzy ruchu?
  wi?cej zdj??
  SERWISY

  * Prezentacje

  S? takie motocykle, które cenimy za w?asno?ci u?ytkowe, osi?gi czy wygod?. S? te? takie, które s? przede wszystkim prób? realizacji marze? i wizji swoich twórców, dla których seryjny motocykl mo?e stanowi? jedynie baz? wyj?ciow? do realizacji wariacji na temat motocykla idealnego.

  Jednym z twórców tego typu motocyklowych zjawisk jest Pawe? K., w ?rodowisku znany tak?e jako Doktor Kotlet. Jego motocyklowa klinik? o wszystko mówi?cej nazwie PJP, opu?ci?o ju? niejedno cudo konstruktorsko-designerskie, zdobywaj?c uznanie nie tylko w?ród krajowych znawców tematu.

  Czytaj dalej ?
  Reklamy google

  * Motocykle
  Nie tylko samochody... Zobacz opisy i zdj?cia motorów!
  Moto.pl
  * Motocykle
  Motocykle Tylko aktualne og?oszenia ?atwo i szybko ? znajd? motocykl!
  http://www.AutoTrader.pl
  * Akcesoria motocyklowe
  Najwi?kszy wybór, najni?sze ceny. Agv,Nolan, Alpinestars,Scott i inne
  http://www.4bikes.pl

  Ludzie z firmy Heidemann doceniaj?c kunszt w?a?ciciela firmy PJP, skontaktowali dr. Kotleta z niemieck? firm? Lucas TRW. Tak narodzi? si? wspólny projekt, którego owocem sta? si? motocykl demonstruj?cy mo?liwo?ci obu tych firm.

  Kotlet jest wielkim entuzjast? i piewc? pot?gi legendarnych silników Suzuki, popularnie zwanymi olejakami. Dlatego te? i tym razem za baz? do budowy pos?u?y? niezwykle mocny GSX-R 1100 z 1991 roku. Z racji nominalnie wysokiej mocy generowanej przez czterocylindrowy piec Suzuki nie zdecydowano si? na dodatkowy tuning, poprzestaj?c na wymianie uk?adu wydechowego. Tutaj postawiono na kombinacj? kolektorów wydechowych Termignoni i produkowanego przez PJP t?umika JetPack. Umieszczona pod motocyklem puszka t?umika o czterech wylotach spalin nie tylko ?wietnie wygl?da, ale te? doskonale brzmi.

  Firma Lucas TRW specjalizuje si? w uk?adach hamulcowych i materia?ach ciernych. Aby wyj?? naprzeciwko oczekiwaniom niemieckiej firmy, Kotlet zamontowa? w swoim motocyklu tarcze hamulcowe Alien Disc RAC. Ciekawostk? jest, ?e Lucas TRW nie mia?a w swojej ofercie tarcz do starego GSX-R. Za namow? Kotleta TRW nie tylko wykona?a zestaw takich tarcz dla Ojca, ale te? wprowadzi?a je do swojej oferty. Co ich przekona?o? Kotlet zasygnalizowa? ludziom z TRW, ?e cho? ostatni GSX-R 1100 opu?ci? bramy fabryki w 1998 roku, to jest to model, który nadal liczy si? na rynku, nie tylko motocykli u?ywanych, ale te? niezwykle cz?sto stanowi doskona?? baz? do przeróbek dla wielu motocyklowych tunerów. Lucas TRW ma teraz takie tarcze w swojej ofercie i ciesz? si? one du?ym wzi?ciem.

  Na pozór koncepcja tego motocykla by?a niezwykle prosta. Ma by? to rasowy cafe racer utrzymany jednak w nowoczesnym stylu. Ale jak zamkn?? angielskiego ducha lat 60. w japo?skim potworze z lat 90.? A jeszcze zrobi? to w taki sposób, aby nikt nie mia? z?udze?, ?e motocykl jest jak najbardziej wspó?czesny? Nie bez znaczeni s? materia?y, jakich u?yto do budowy. Przedni b?otnik oraz ca?y zadupek wykonano z karbonu. Aby utrzyma? lini? cafe racera, Kotlet zrezygnowa? z górnej kierownicy, typowej dla streetfighterów i zamontowa? sportowe clip-ony Lucasa. Z tej firmy pochodz? tak?e radialne pompy sprz?g?a i przedniego hamulca. Wszelkie przewody zamieniono oczywi?cie na stalowy oplot. Dla poprawienia sprawno?ci hamowania zamontowano sze?ciot?oczkowe zaciski hamulcowe Tokico. Przednie lagi s? dzie?em firmy Paolo Tarocci. Powleczono je warstw? azotku tytanu, st?d ich z?oty kolor. Dla poprawy prowadzenie motocykla w ich wn?trzu zamontowano progresywne spr??yny Wilbersa. Dla u?atwienia prawid?owego ustawienia zawieszenia na ko?cach lag zamontowano tzw. szybk? regulacj? napi?cia wst?pnego spr??yn.

  Do o?wietlenia drogi s?u?y stworzone specjalnie do tego motocykla ?wiat?o bi-xenonowe. Ka?dy, kto interesuje si? t? technik? o?wietlenia, wie, jak trudno tego typu lamp? zamontowa? w motocyklu. Nie tylko chodzi o miniaturyzacj?, ale te? wstrz?sy na jakie nara?one jest ?ród?o ?wiat?a. Tu reflektor dzia?a bez zarzutu. Co ciekawe, nie zastosowano tu kombinacji klasycznej ?arówki i technologii ksenonowej. Zarówno ?wiat?o d?ugie, jak i krótkie obs?ugiwane s? tym samym palnikiem. Po prze??czeniu na d?ugie w lampie podnoszona jest przes?ona, która uwalnia pe?n? smug? ?wiat?a. Wszystko obs?ugiwane jest oczywi?cie elektrycznymi prze??cznikami na kierownicy i dzia?a b?yskawicznie.

  W Ojcu zastosowano zegar Koso GP. Jest on kombinacj? ciek?okrystalicznego wy?wietlacza pr?dko?ci i analogowego obrotomierza. Dostarcza wszelkich niezb?dnych informacji w kompaktowej formie. Poza tym jest bardzo schludny, a jego monta? w motocyklu przy odrobinie wprawy okazuje si? bezproblemowy.

  O klasie tego motocykla stanowi nie tylko perfekcyjne wykonanie najmniejszych nawet detali, ale te? dobór kolorów. Niejednego twórc? kusi?oby pomalowanie takiego motocykla na agresywn? czerwie? czy jadowit? ?ó??. W motocyklu dr. Kotleta dobór kolorów jest niezwykle stonowany. I bardzo dobrze. Bo i bez krzykliwych kolorów motocykl zachwyca, a zestawienie czerni, szaro?ci i z?ota nadaje mu ponadczasowej szlachetno?ci. Có?, z?oto i czer? s? zawsze w modzie.

  Po zako?czeniu budowy poczciwemu GSX-R uby?o ponad 20 kg. To bardzo pozytywnie wp?yn??o na por?czno?? i - cho? nie ingerowano praktycznie w silnik, tak?e osi?gi motocykla. Za pewne prowadzenie odpowiadaj? tak?e opony Dunlop Qualifer. Pozycja za kierownic? nie jest kompromisem. Je?li nie lubimy sportowych maszyn, nie mamy czego szuka? za sterami Technoracera. To rasowa maszyna, która lubi brutalne traktowanie i mocn? r?k?. Na pewno nie jest po pojazd dla pocz?tkuj?cych. Pot??na si?a olejaka nie tylko zaskarbi?a sobie rzesze fanów na ca?ym ?wiecie, ale te? wci?? doceniana jest przez wielu fanów streetfighterów. Nie ma si? czemu dziwi?. To niesamowita, pancerna jednostka.

  1100 ccm sprawia, ?e nie ma tu miejsca na zastanawianie si?. Motocykl gotów jest wystrzeli? do przodu niezale?nie od tego, z jak? aktualnie pr?dko?ci? obrotow? kr?ci si? wa? korbowy. Spontaniczne reakcje na gaz przy ni?szej masie sprawia, ?e jazdy na tym motocyklu nie sposób jest porówna? ze standardowym "olejakiem" 1100. To w?a?nie obni?enie masy tego motocykla mia?o tak du?y wp?yw na popraw? prowadzenia wzgl?dem pierwowzoru. Szczególnie odczuwalne jest to przy szybkich prze?o?eniach motocykla z zakr?tu w zakr?t. Sze?ciot?oczkowe zaciski skutecznie wgryzaj? si? w nowe tarcze, gwarantuj?c bardzo dobre opó?nienia. GSX-R 1100 charakteryzowa? si? bardzo d?ugim wahaczem. Ma to wp?yw nie tylko na stabilno?? jazdy przy wysokich pr?dko?ciach, ale jest te? istotne przy pora?aj?cych - nawet jak na dzisiejsze standardy - przyspieszeniach. Dzi?ki tak d?ugiemu wahaczowi motocykl nie wierzga przy starcie, a kierowca mo?e uzyska? lepsze przyspieszenia, gdy? nie musi skupia? si? na utrzymaniu przedniego ko?a przy ziemi. Jazda na jednym kole w wykonaniu tego motocykla jest jak najbardziej wykonalna i nie b?dzie mia? z tym problemu nikt, kto pozna? podstawy wheellie.

  Wszyscy, którzy starali si? wkomponowa? kanap? w filigranowy zad motocykla wiedz?, ilu problemów mo?e to przysporzy?. Pojazd Kotleta jest jednoosobowy. Ale nie dlatego, ?e jego twórca lubi i?? na ?atwizn?. Zreszt?, nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywa?. Takie by?y za?o?enia.Ty? motocykla mia? by? jak najbardziej filigranowy. Kotlet tak mocno upiera? si? przy wizji lekkiego ty?u, ?e ni jak do jego koncepcji nie pasowa?a... rejestracja. Dlatego umieszczono j? na "podsufitce" zadupka. Siedzenie wykonano z mikrogumy, podatnej na formowanie i - cho? mo?e to dziwi? - bardzo wygodnej. Sam zadupek wykonano z karbonu. Co ciekawe - nie jest to zaadaptowana cz??? z innego motocykla, ale zosta?a specjalne zaprojektowana do Technoracera. W PJP mo?na zamówi? niemal wszystko w ka?dym kolorze, rozmiarze i w dodatku wykonane z dowolnych materia?ów - tu nie boj? si? wyzwa?. Dolny spoiler równie? powsta? w PJP. Harmonijnie wspó?gra z niezwykle ostr? stylistyk? t?umika Jet Pack. Innym smaczkiem jest pokrywa sprz?g?a wykonana z hartowanego szk?a. Widoczne przez ni? sprz?g?o Ojca zosta?o pomalowane w kolory Lucas TRW. Taki sporych rozmiarów wziernik znacznie podnosi atrakcyjno?? motocykla i - przede wszystkim - nie wp?ywa na osi?gi. Jedynym problemem przy tego typu rozwi?zaniu jest konieczno?? cz?stszej zmiany oleju - nie ze wzgl?du na szybsze jego zu?ycie, ale na walory estetyczne.

  Ojciec jest pokazem mo?liwo?ci konstrukcyno-designerskich warszawskiej firmy PJP i produktów niemieckiego koncernu Lucas TRW. Szefostwo zza Odry zadowolone jest z efektu prac Doktora Kotleta. Dlatego te? ju? niebawem b?dziemy mogli zobaczy? Ojca i kilka innych pojazdów wyprodukowanych w PJP w folderach reklamowych firmy Lucas TRW.  Ojciec dane techniczne
  SILNIK .
  Typ: czterosuwowy, ch?odzony powietrzem i olejem
  Uk?ad: czterocylindrowy, rz?dowy
  Rozrz?d: DOHC, cztery zawory na cylinder
  Pojemno?? skokowa: 1127 ccm
  ?rednica x skok t?oka: 78x59 mm
  Stopie? spr??ania: 10:1
  Moc maksymalna: 143 KM (104,4 kW) przy 9500 obr./min
  Zasilanie: cztery ga?niki Mikuni 38 mm
  Smarowanie: z mokr? misk? olejow?
  Rozruch: elektryczny
  Masa pojazdu w stanie suchym: 200 kg
  Zbiornik paliwa: 21 l
  CENA: 50 000 z?


  Ceny cz??ci:

  Tarcze hamulcowe przód Lucas TRW 990 z?/szt.
  Tarcza hamulcowa ty? Lucas TRW 460 z?
  Przewody z oplotem Lucas TRW 820 z?
  Pompa hamulcowa Lucas TRW 1660 z?
  Pompa sprz?g?owa Lucas TRW 1660 z?
  Górna pó?ka Lucas TRW 890 z?
  Kierownica Lucas TRW 990 z?
  Zegar Koso GP 1250 z?
  Przedni b?otnik Sebimoto 460 z?
  Zadupek PJP 1200 z?
  Rury no?ne Paolo Tarocci 1680 z?
  Spr??yny Wilbers 400 z?
  Kolektory wydechowe Termignoni 1460 z?
  T?umik JetPack PJP 1200 z?
  Pokrywa sprz?g?a PJP 900 z?
  Lampa bi-xenonowa PJP 1300 z?
  Podnó?ki Lucas Evolution 1460 z?


  Producent: PJP Motocykle, ul. ?wi?tego Stanis?awa 14, 01-162 Warszawa, tel./fax: 0-22 631 16 55, http://www.pjpmotocykle.com.pl
   

  Attached Files:

 2. FreeMonk

  FreeMonk Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Maj 3, 2008
  Posty:
  138
  Browary:
  1
  wiecej zdjec
  ?ród?o jak zawsze ?M
   

  Attached Files:

 3. Basstek88

  Basstek88 Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Kwiecień 22, 2008
  Posty:
  227
  Browary:
  3
  Miasto:
  Londyn
  Motocykl:
  KTM 950 SMR
  Ten to ma blache fajnie zaczepiona
   
 4. FreeMonk

  FreeMonk Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Maj 3, 2008
  Posty:
  138
  Browary:
  1
  ojciec to piekny sprzet, istna alternatywa miedzy nudnym panem scigaczem ktorych krazy tysiace po globie, a nakedem z dusza, serce sportowca i zadzirne ubranie, prawdziwy hooligan na asfalt
   
 5. Pavelsky

  Pavelsky Guest

  Fajna mocna konstrukcja z dusz?. Podoba mi si? to cudo.
   
 6. Arnie

  Arnie Szaman

  Dołączył:
  Kwiecień 12, 2008
  Posty:
  5182
  Browary:
  99
  ciekawe ile by takie cos kosztowalo :twisted:
   
 7. FreeMonk

  FreeMonk Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Maj 3, 2008
  Posty:
  138
  Browary:
  1
  zajrzyj na cennik samych akcesoriow, jest w temacie, podejrzewam ze Ci sie odechce budowy takiego bajka
   
 8. wlodek1980

  wlodek1980 Szalony Wulkanizator

  Dołączył:
  Czerwiec 30, 2008
  Posty:
  1468
  Browary:
  0
  Miasto:
  Londyn SL2
  Motocykl:
  VMX1200, VF1000FE
  zaje...bisty motorek. super detale, super wydech, teraz obmyslam plan, zeby cos takiego do fz1 zalozyc. ale dwie rzeczy mnie dziwia. kola sa chyba od nowosci(1980) i wahacz chyba tez.
  zabraklo kasy?
   
 9. FreeMonk

  FreeMonk Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Maj 3, 2008
  Posty:
  138
  Browary:
  1
   
 10. arturos

  arturos Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Lipiec 28, 2008
  Posty:
  418
  Browary:
  0
  Miasto:
  route 666
  Motocykl:
  taki co ma dwa kola
  tak sie sklada ze znam kotleta osobiscie i tego sreeta zrobil juz chyba ze dwa albo i trzy lata temu wiec juz ma napewno nowy projekt poza tym na wiekrzosc tych gratow zlozyl sie lucas.co do ceny to powiem ze jak by dobrze poszukac to mozna takiego streeta zrobic samemu za okolo 40tys pln lub mniej bo przeciez baza czyli sinik i rama juz jest a reszta to kwestia detali i ogolnego krztaltu moto.jesli wiesz czego chcesz to jest juz duzo latwiej i prosciej.
   
 11. FreeMonk

  FreeMonk Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Maj 3, 2008
  Posty:
  138
  Browary:
  1
  no to respect :D podobaja mi sie pomysly kotleta np przeszczep monowahacza z vfr do bladego, ale najbardziej przypasowal mi ojciec, zwykle to sa jakies streetowe konstrukcje a tu taki troche inny styl
   
 12. lehoom

  lehoom Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Lipiec 14, 2008
  Posty:
  157
  Browary:
  0
  Miasto:
  tutej
  Motocykl:
  Prosiak HD i inne
  Ja bym wola? Gixxera 1100 w oryginale. Z dnia na dzie? coraz dro?szy, legend? sta? si? jeszcze za ?ycia...
  Ewentulanie Gixxer 750W.... :cisza:
   
 13. FreeMonk

  FreeMonk Beztroski Posiadacz

  Dołączył:
  Maj 3, 2008
  Posty:
  138
  Browary:
  1
  kiedys wszystko bedzie legenda, nawet poczciwe wski drozeja, oczywiscie te ktorych wiejski tuning nie dotknal
   

Poleć forum